Общи условия

Общи търговски условия

1.          Приложно поле

1.1        Настоящите Общи търговски условия (ОТУ) на продавача (ние) се прилагат към всички договори за доставка на движими стоки и други части (стоки), сключени между нас и купувача. Тези ОТУ се прилагат единствено, когато предприемачът купувач (§ 14 на германския Граждански кодекс) е публичноправен субект или специален фонд съгласно публичното право. 

1.2        Настоящите ОТУ за договори за продажба и доставка на стоки се прилагат независимо от обстоятелството дали ние сме производител на стоката или я закупуваме от доставчик. Тези ОТУ намират приложение и към бъдещите договори за продажба и доставка на стоки със същия купувач като рамково споразумение, без да сме задължени всеки път да се позоваваме на тях. 

1.3        Приложими са единствено нашите ОТУ. Различни, противоречиви или допълнителни условия от страна на купувача стават част от договора единствено в случаите, когато ние писмено изрично сме приели тяхната валидност. Това изискване за одобрение се прилага във всички случаи, както и в случаите, в които извършим доставката задоволително, без да сме запознати с общите търговски условия на купувача. 

1.4        Във всеки случай споразумения, които се сключват с купувача за отделния случай  (включително, произтичащи ограничения, допълнения или изменения), имат предимство пред настоящите ОТУ. Такива споразумения са валидни единствено под формата на писмен договор или писмено потвърждение от наша страна. Правнорелевантни декларации и уведомления от страна на купувача, след сключването на договора (такива във връзка със срокове, напомняния, декларация за отказ), са валидни единствено в писмена форма.

2.          Оферта и сключване на договор

2.1        Ние можем да приемем поръчка от купувача, която може да се разглежда като оферта за сключване на договор за продажба, въз основа на изпратено потвърждение за поръчка в рамките на две седмици или изпращайки стоката в рамките на същия срок. 

2.2        Нашите оферти не са обвързващи, освен когато изрично сме посочили нещо друго, т. е., когато сме ги обозначили като такива.

3.          Плащане

3.1        Доколкото в конкретния случай не е договорено нещо друго, цените са цените валидни  към момента на сключване на договора за покупка, а именно от склада плюс ДДС.   

3.2        Покупната цена и цените на допълнителните услуги се заплащат при доставката и предаването на закупения предмет или при изпращане на фактурата. След изтичане на 14 дни от датата на падежа купувачът е в забава. 

3.3        В случаите, при които след сключване на договора стане ясно, че вземането ни на продажната цена е застрашено вследствие на недостатъчна платежоспособност на купувача (напр. поради заявление за откриване на производство по несъстоятелност), ние сме в правото да поискаме капаро за доставката и покупката на стоката от купувача.  

3.3        Купувачът може да прихване от исканията ни свои насрещни вземания само, когато те са безспорни или той има съответното съдебно решение. Той може да наложи обезпечително право единствено, когато претенциите произтичат от един и същ договор за продажба. 

4.          Доставка и забавяне на доставката

4.1        Датите и сроковете за доставка, които са договорени обвързващо или необвързващо, трябва да бъдат посочени при приемане на поръчката. Сроковете за доставката започват да текат със сключването на договора. 

4.2        Купувачът може да изиска от нас десет (10) дни след настъпване на необвързваща дата за доставка, респ. необвързващ срок за доставка, същата да бъде извършена. Получавайки поканата, ние сме в забава. Когато купувачът има право на обезщетение поради забавянето, размерът на обезщетението се ограничава до максимално пет (5) процента от договорената покупна цена, в случай че е налице лека небрежност от страна на продавача.  

4.3        В случай че Купувачът желае да упражни правото на отказ от договора и/или търси обезщетение на мястото на услугата, той е длъжен след изтичане на срока по смисъла на алинея 3.2 на настоящите ОТУ, да ни предостави срок от десет дни за доставката.  В случай че купувачът има право на обезщетение за вреди на мястото на услугата, то в случай, че е налице лека небрежност, претенцията възлиза на максимално 25% от договорената продажна цена. В случай че сме в забава и случайно не сме в състояние да извършим доставката, ние се придържаме към по-горе договорените граници за отговорност. Отговорността се изключва, ако щетата би настъпила и при своевременна доставка.

4.4       При просрочване на обвързваща дата за доставка или на обвързващ срок за доставка, ние сме в забава от момента, когато датата, респ. срокът за доставка, са изтекли.

4.5        Ние си запазваме правото на доставка на части в случаите, когато това благоприятства бързата обработка и не е изключително неблагоприятно за купувача. Купувачът не се товари с допълнителните разходи, които са в резултат от доставката на части.

4.6       При форсмажорни обстоятелства или смущения в производството при нас или при нашите доставчици, които временно, без наша вина, ни възпрепятстват да доставим закупената стока на договорената дата или в рамките на договорения срок, посочените в алинеите 4.1 - 4.5 съответни дати и срокове се удължават с продължителността на причиненото от тези обстоятелства забавяне. Когато това прекъсване води до забавяне на извършването на услугите с повече от четири (4) месеца, купувачът може да упражни правото на отказ от договора. Останалите права за отказ остават незасегнати от тази разпоредба. 

4.7        Запазва се правото на производителя за промени в конструкцията или формата, разлики в цветовите нюанси, както и промени на обема на доставката в рамките на срока за доставки, доколкото тези промени са приемливи за купувача. От самото обстоятелството, че ние или производителят ползваме референтни кодове или цифри за наименуване на поръчката, или на поръчаната стока, не произтичат никакви права.  

4.8        Ограничението на отговорността на тази клауза не се прилага по отношение на случаите, описани в алинеите 8.3 - 8.5.

5.          Доставка, прехвърляне на риска, приемане, забавяне на приемането

5.1        Доставката се извършва от склада, който е и мястото на изпълнение.  По желание и за сметка на  купувача, стоката може да бъде изпратена на друго място (продажба с изпращане). Освен в случаите, когато е договорено друго ние сме в правото си да изберем вида транспорт (по-специално спедиторската фирма, маршрута на транспорт, опаковката).

5.2        Рискът от неволна загуба или неволна повреда на стоката се носи най-късно до момента на предаването й на купувача. При продажба с изпращане рискът от  неволна загуба или неволна повреда на стоката се поема от спедитора, фирмата, извършваща изпращането или друго юридическо лице, на което с предаването на стоката му е възложено да извърши изпращането. Когато е договорено приемане, то е от решаващо значение за преминаването на риска. Аналогично се прилагат законовите разпоредби за договорите за услуги по отношение договорено приемане.  Забавянето на приемането от страна на клиента е равносилно на доставка или приемане. 

5.3        Купувачът се задължава да приеме продадената стока в срок от осем (8) дни след получаване на известието, че стоката е готова. Освен в случаите, когато изрично е договорено нещо друго купувачът ще приеме стоката на поискване в срок от десет (10) седмици след сключване на договора. Когато Купувачът не изтегли стоката своевременно след повторно писмено уведомление и продължаване на срока с още две (2) седмици, той е в забава с приемането.

5.4        Когато приемането не се извърши продавачът може да потърси законните си права. В случай че поискаме обезщетение, неговият размер възлиза на десет (10%) процента от покупната цена. Размерът на обезщетението може да бъде занижен или завишен в случаите, когато докажем по-голяма щета или купувачът докаже, че загубата е била по-ниска или, че не е възникнала щета. 

6.          Запазване правото на собственост

6.1        Стоката остава наша собственост до удовлетворяване на вземането, за което претендираме въз основа на договора за покупка. 

6.2        Когато купувачът е в забава с плащането, ние може да се откажем от договора. В случаите, когато ние в допълнение имаме право на обезщетение вместо изпълнение и вземем обратно стоката, купувачът и ние единодушно потвърждаваме, че ние заверяваме по сметката нормалната стойност на стоката към момента на отказ. Всички разходи по връщането на стоката са за сметка на купувача. Без съответна квитанция разходите по връщането възлизат на пет (5%)  процента от обичайната продажна цена. Прилага се съответно алинея 5.4, изр. 2.  

6.3        Стоката, обект на запазване правото на собственост, не може да се даде в залог на трети страни, нито да се предостави като обезпечение преди пълното удовлетворяване на  гарантираните претенции. Купувачът е длъжен незабавно да ни уведоми в случай че трета страна предяви претенции към стока, чиито собственици сме ние.  

6.4        В обичайния процес на стопанска дейност купувачът има право да препродава или обработва стоките, обект на запазено правото на собственост. В такъв случай, в допълнение се прилагат следните разпоредби:

(a) Запазването правото на собственост се простира върху цялата стойност на продукти, получени чрез обработка, смесване или комбиниране с наши продукти, като ние се разглеждаме като техния производител. В случай че трети лица предявят претенции върху собствеността вследствие обработка, смесване или комбиниране с тяхна стока, ние придобиваме дял от собствеността, който съответства в съотношение с изчислената стойност на обработената, смесената или комбинираната стока. В допълнение, така получените продукти се третират като стока, доставена при запазване правото на собственост.

(б) Като допълнително обезпечение купувачът вече ни прехвърля претенциите към трети страни, които са в резултат на препродажбата на стоката или продуктите в пълния им размер или в размер на нашия евентуален съсобственически дял и то в духа на предходната алинея. Ние приемаме това прехвърляне. Задълженията на купувача, произтичащи от алинея 6.3 на настоящите ОТУ, се прилагат и към прехвърлените вземания.   

(в) Купувачът си запазва правото заедно с нас да събира вземанията. Ние се задължаваме да се въздържим от събиране на вземането в случай че купувачът е погасил задълженията си към нас, не е в забава, не е внесена молба за откриване на производство по несъстоятелност и не са налице други ограничения на неговата дееспособност. Обаче, когато такива обстоятелства са налице, ние можем да поискаме купувачът да ни открие прехвърлените вземания и техния длъжник, да ни предостави цялата необходима информация, да ни предаде съответните документи и да уведоми длъжника (третата страна) за това прехвърляне. 

(г) Когато стойността, която може да бъде получена за обезпечението, надхвърля тази на нашите вземания с повече от десет процента (10%) ние по собствена преценка ще освободим обезщетението. 

7.          Гаранция

7.1       Доколкото по-долу не е договорено друго  важат съответните законови разпоредби по отношение правата на купувача във връзка с материални дефекти и правни недостатъци (включително погрешна информация и непълна доставка, както и погрешна инсталация или непригодни инструкции за монтаж). Специфичните законови разпоредби за окончателна доставка на стоката при клиента остават незасегнати от това (регрес на доставчика по смисъла на  подчлен 478, 479 на германския Търговски закон).

7.2        При нова стока гаранционните права на купувача при дефекти на материала се погасяват след една (1) година от прехвърлянето на риска. При употребявани части и принадлежности гаранционните правата при дефекти на материала се погасяват след шест (6) месеца от прехвърлянето на риска.

7.3       Давностният срок по смисъла на предходната алинея 7.2 на тези ОТУ, не се прилага към претенции за обезщетение вследствие на отговорност за  дефекти на материала, включително и такива от нарушаване на задължението за последващо изпълнение. При тези претенции, както и при останалите претенции за обезщетение, се прилагат разпоредбите на алинея 5 на ОТУ при съблюдаване на съответните законни срокове за давност.  

7.4       Основата за нашата отговорност при неизправност, на първо място, е споразумението относно състоянието на стоката. Като споразумение относно състоянието на стоката важат и така наречените описания на продукта, които се предоставят на купувача преди извършване на поръчката или, които са приложени към договора аналогично на настоящите търговски условия.

7.5        Когато не е договорено нищо относно състоянието на стоката, наличието на дефект ще се преценява в съответствие със законовите разпоредби. 

7.6        Претенции поради дефект на материала не са обосновани, когато дефектът или повредата е вследствие от естественото износване или, когато купувачът не е подал съответното оплакване. (Подчлен 377, 381 на германския Търговски закон). Когато при проверката или по-късно се установи неизправност, ние трябва да бъдем незабавно писмено информирани. Уведомлението се счита за незабавно извършено, когато е направено в рамките на една (1) седмица, при което своевременното изпращане на известието е достатъчно за спазване на срока. Независимо от задължението за рекламация и проверка, купувачът е длъжен да уведоми за очевидни недостатъци (включително погрешна или непълна доставка) в срок от две (2) седмици от доставката, при което своевременното изпращане на известието е достатъчно за спазване на срока. Когато купувачът поради небрежност не извърши редовната проверка или не подаде уведомлението за дефектите, ние не носим отговорност за скрити дефекти. Изключва се наша  отговорност за неизправност, когато закупеният артикул е третиран неправилно или е бил пренатоварен, напр. в авто-мото състезания, за които той не е пригоден, или, когато продадената стока преди това е била  неправилно ремонтирана от фирма, за която купувачът знае, че не би била одобрена от производителя за целта, или когато в продадената стока са монтирани части, които не са били одобрени от производителя, или когато продадената стока, или части от нея  (напр. софтуер), са модифицирани по начин, който не е позволен от производителя, или когато купувачът не се е съобразил с изискванията за работа, поддръжка и грижа за стоката (напр. упътване за ползване).

7.7        Когато доставената стока е дефектна, ние можем първо да преценим дали желаем последващо изпълнение чрез отстраняване на дефекта (поправяне) или посредством доставка на изправен продукт (подмяна). В съответствие със законовите разпоредби правото ни да отхвърлим избрания начин за последващо изпълнение остава незасегнато от това.  

7.8        Ние имаме право да обвържем последващото изпълнение на задълженията със заплащането от страна на купувача на полагаемата се покупна цена. Купувачът обаче има право предвид дефекта да задължи съответстваща част от покупната цена.

7.9        Купувачът трябва да ни предостави достатъчно време и възможност за последващото изпълнение на задълженията, по-специално той трябва да предостави съответната стока за целите на проверката. В случай че се извърши подмяна, купувачът трябва, в съответствие със законовите разпоредби, да ни върне дефектната стока. 

7.10      Когато действително е налице дефект, ние ще поемем разноските за инспекцията и последващите услуги, по-специално транспортните разходи, пътните разходи, разходите за труд и материали. В случай че искането на купувача за отстраняване на дефект е неоснователно, ние сме в правото да поискаме възникналите разходи да са за негова сметка.

7.11      Когато последващото извършване на услугата е безрезултатно или в случай, че определения от купувача срок за последващото извършване на услугата е изтекъл безрезултатно, или в съответствие със законовите разпоредби такъв срок не е задължителен, купувачът може да упражни правото си на отказ от договора или съответно да намали цената. Наличието на съществен дефект не е основание за отказ от договора.

7.12      Претенциите на купувача за обезщетение или възстановяване на  излишни разходи трябва да са в съответствие с алинея 8 на настоящите ОТУ, в противен случай са изключени.  

7.13      Допълнителните претенции не се засягат от това, доколкото ние, въз основа на законови разпоредби, нямаме специална отговорност или в конкретния договор, по-специално в договора за гаранцията на продавача, не сме се споразумели за друго. 

7.14      Нашата отговорност вследствие на законови пропуски е резултат от действащата правна уредба.

8.          Отговорност

8.1        Когато по действащото законодателство сме задължени да подменим щета, причинена от лека небрежност, ние поемаме тази отговорност в определени граници.

8.2        Носим отговорност единствено при нарушаване на основни договорни задължения като тези, които по съдържание и предназначение възникват с договора за покупка или чието съблюдаване е предпоставка за надлежно изпълнение на договора, или от които купувачът принципно изхожда или може да изхожда (кардинални задължения). Тази отговорност се ограничава до обичайните предвидими при сключването на договора щети. Когато щетата се покрива от застраховка (без застраховки с фиксирана сума), която е била сключена от купувача, носим отговорност само за произтичащи недостатъци, които купувачът претърпява, напр. по-високи застрахователни премии или неблагоприятни лихви до покриване на претенциите от застрахователя. 

8.3       Независимо от вината ни, нашата евентуална отговорност за измамно укриване на дефекта остава незасегната след предаването на гаранцията или на риска на доставката, а също и в съответствие със Закона за отговорността за вреди от стоки.   

8.4       Изключва се личната отговорност на законните ни представители, подизпълнители и служители при загуби, които са в резултат от лека небрежност, проявена от тях. Ограничението на отговорността по отношение на щети в резултат от груба небрежност се отнася съответно за въпросните лица, с изключение на  законните ни представители и ръководните служители. 

8.5        Ограничението на отговорността в тази алинея не се отнася до щети за живота, физическо нараняване или увреждане на здравето, или при умисъл.

9.          Приложимо право и юрисдикция  

9.1        Към настоящите ОТУ и всички правни отношения между нас и купувача се прилага правото на Федерална република Германия, с изключение на всякакви международни и супранационални (договорни) правни инструменти, по-специално изключва се прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG). Предпоставките и правните последици от правото на запазване на собствеността по смисъла на член 5 на тези ОТУ са в съответствие със законодателството на съответното място за съхранение на предмета, в случаите, когато германското законодателство е недопустимо или неприложимо като действащо право.

9.2        Изключителното място на юрисдикция, също и международна, по всички спорни въпроси, които пряко или опосредствано произтичат от тези договорни отношения е по месторегистрация на фирменото седалище в Берлин. Освен това ние имаме право да внесем иск срещу купувача и в компетентен съд с юрисдикция по обичайното седалище на купувача.

 

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ

 

Можете да върнете всяка закупена стока, като всички заплатени суми ще ви бъдат възстановени. 

 

За да се възползвате от правото на връщане, трябва в срок от четиринадесет дни, считано от датата на получаване на поръчката, да информирате Ridex GmbH за решението си да се откажете от договора, като използвате посочените по-долу адреси и данни за контакт.

 

Не по-късно от четиринадесет дни след заявяване на решението за отказ от договора, трябва да изпратите стоката обратно. 

 

Разноските по връщането на стоката са за ваша сметка. 

 

Правото на отказ се изключва, когато върнатата стока 

 

е повредена,

ползвана или манипулирана, 

опаковката е непълна или пратката не е с оригиналната опаковка и/или липсва дадена част.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ 

За да упражните правото на отказ след покупка на интернет сайта на Ridex, трябва да постъпите по следния начин.

 

В рамките на четиринадесет дни, считано от датата на получаване на стоката, информирайте (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, E-Mail: _____) с нарочна декларация (напр. с писмо по факс или електронна поща) за решението си да се откажете от договора. За целта може да ползвате приложения формуляр, без това да е задължително.

Най-късно през следващите четиринадесет дни стоката в пълната оригинална опаковка се изпраща на следния адрес:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Deutschland]

 

Примерен формуляр

 

(Ако желаете да упражните правото на отказ, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете.)

 

– До: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, E-Mail: ____

– Аз/Ние (*) се отказвам/е от договора за покупка на следните стоки (*) /извършване на следните услуги (*), който сключих/ме (*)

– Поръчка (*) /Доставка (*)

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само когато заявлението е на хартиен носител)

– Дата

________

(*) Задраскайте неподходящото.